Ma-thi-ơ 6:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không?