Ma-thi-ơ 6:22 - Bản dịch Truyền thống
Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng;