Ma-thi-ơ 6:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng;