Ma-thi-ơ 6:21 - Bản dịch Truyền thống
Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.