Ma-thi-ơ 6:19-21 - Bản dịch Truyền thống
19
Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy;
20
nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy.
21
Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.