Ma-thi-ơ 6:15 - Bản dịch Truyền thống
Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.