Ma-thi-ơ 6:12 - Bản dịch Truyền thống
Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;