Ma-thi-ơ 5:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!