Ma-thi-ơ 5:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!