Ma-thi-ơ 5:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!