Ma-thi-ơ 5:48 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.