Ma-thi-ơ 5:48 - Bản dịch Truyền thống
Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.