Ma-thi-ơ 5:44 - Bản dịch Truyền thống
Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi,