Ma-thi-ơ 5:39 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn;