Ma-thi-ơ 5:38-42 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
38
Các ngươi có nghe lời phán rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.
39
Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn;
40
nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa;
41
nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ.
42
Ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi, thì đừng trớ.