Ma-thi-ơ 5:31-32 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
31
Lại có nói rằng: Nếu người nào để vợ mình, thì hãy cho vợ cái tờ để.
32
Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đờn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm.