Ma-thi-ơ 5:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.