Ma-thi-ơ 5:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.