Ma-thi-ơ 5:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chơn đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà.