Ma-thi-ơ 5:15 - Bản dịch Truyền thống
cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chơn đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà.