Ma-thi-ơ 5:14 - Bản dịch Truyền thống
Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành trên núi thì không khi nào bị khuất được: