Ma-thi-ơ 5:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành trên núi thì không khi nào bị khuất được: