Ma-thi-ơ 5:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần.