Ma-thi-ơ 4:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy;