Ma-thi-ơ 4:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Chúa Jêsus phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.