Ma-thi-ơ 4:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ,