Ma-thi-ơ 4:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người.