Ma-thi-ơ 4:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.