Ma-thi-ơ 4:17 - Bản dịch Truyền thống
Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.