Ma-thi-ơ 4:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, khi Đức Chúa Jêsus nghe Giăng bị tù rồi, thì Ngài lánh qua xứ Ga-li-lê.