Ma-thi-ơ 4:12 - Bản dịch Truyền thống
Vả, khi Đức Chúa Jêsus nghe Giăng bị tù rồi, thì Ngài lánh qua xứ Ga-li-lê.