Ma-thi-ơ 4:1 - Bản dịch Truyền thống
Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ.