Ma-thi-ơ 4:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ.