Ma-thi-ơ 3:8 - Bản dịch Truyền thống
Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn,