Ma-thi-ơ 3:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn,