Ma-thi-ơ 3:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
rằng: Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần!