Ma-thi-ơ 3:17 - Bản dịch Truyền thống
Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.