Ma-thi-ơ 3:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.