Ma-thi-ơ 3:1-2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
1
Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê,
2
rằng: Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần!