Ma-thi-ơ 28:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm;