Ma-thi-ơ 28:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.