Ma-thi-ơ 28:18 - Bản dịch Truyền thống
Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.