Ma-thi-ơ 27:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Rồi họ bàn với nhau dùng bạc đó mua ruộng của kẻ làm đồ gốm để chôn những khách lạ.