Ma-thi-ơ 27:7 - Bản dịch Truyền thống
Rồi họ bàn với nhau dùng bạc đó mua ruộng của kẻ làm đồ gốm để chôn những khách lạ.