Ma-thi-ơ 27:60 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá; đoạn, lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mồ, rồi đi.