Ma-thi-ơ 27:51 - Bản dịch Truyền thống
Và nầy, cái màn trong đền thờ, bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra,