Ma-thi-ơ 27:48 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Liền có một người trong bọn họ chạy lấy một miếng bông đá, và thấm đầy dấm, để trên đầu cây sậy mà đưa cho Ngài uống.