Ma-thi-ơ 27:35 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Họ đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự rồi, thì bắt thăm mà chia nhau áo xống của Ngài.