Ma-thi-ơ 27:34 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
họ cho Ngài uống rượu trộn với mật đắng; song Ngài nếm, thì không chịu uống.