Ma-thi-ơ 26:74-75 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
74
Người bèn rủa mà thề rằng: Ta không biết người đó đâu! Tức thì gà gáy.
75
Phi -e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Jêsus đã phán rằng: Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Đoạn, người đi ra và khóc lóc cách đắng cay.