Ma-thi-ơ 26:38 - Bản dịch Truyền thống
Ngài bèn phán: Linh hồn ta buồn bực cho đến chết; các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta.