Ma-thi-ơ 26:37 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đoạn, Ngài bèn đem Phi -e-rơ và hai người con của Xê-bê-đê đi với mình, tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm.