Ma-thi-ơ 26:30 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi đã hát thơ thánh rồi, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đi ra mà lên núi Ô-li-ve.