Ma-thi-ơ 26:28 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.