Ma-thi-ơ 26:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các môn đồ lấy làm buồn bực lắm, và lần lượt hỏi Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải tôi không? Ngài đáp rằng: