Ma-thi-ơ 26:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua.