Ma-thi-ơ 25:7 - Bản dịch Truyền thống
Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình.