Ma-thi-ơ 25:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình.