Ma-thi-ơ 25:46 - Bản dịch Truyền thống
Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.