Ma-thi-ơ 25:4 - Bản dịch Truyền thống
Song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình.