Ma-thi-ơ 25:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình.